Ffordd yr Arfordir

Dewch i adnabod arfordir Cymru drwy deithio ar hyd ein Ffordd yr Arfordir newydd. Mae’n rhan o Ffordd Cymru - teulu o dri llwybr cenedlaethol a lansiwyd yn ddiweddar - Ffordd yr Arfordir, Ffordd y Cambrian a Ffordd Gogledd Cymru - sy'n eich arwain drwy rai o olygfeydd mwyaf trawiadol ein gwlad. Mae pob llwybr teithio wedi'i ddylunio i gyflwyno ymwelwyr i'r gorau sydd gan Gymru i'w gynnig. Maent yn llawn awgrymiadau ar bethau i'w gweld a'u gwneud wrth i chi deithio, gan roi gwybodaeth leol i chi fel y gallwch fentro i lefydd diarffordd a chreu eich antur Gymreig eich hun.

Mae Ffordd yr Arfordir yn ymlwybro'n ddi-dor ar hyd Bae Ceredigion drwy siroedd Gwynedd, Ceredigion a Sir Benfro. Mae’n daith glan y môr ysblennydd gyda digon o uchafbwyntiau i'w gweld ar y ffordd. Dyma siwrne arfordirol epig sy'n ymestyn o Aberdaron ym mhen draw Llŷn yn y gogledd i ddinas fechan Tŷ Ddewi yn y de ac yn ystod y daith byddwch yn mynd drwy Arfordir Treftadaeth gwarchodedig, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a dau Barc Cenedlaethol. Ar hyd y ffordd, byddwch yn siŵr o weld tirwedd nodedig Gymreig o draethau euraidd, pentrefi harbwr prydferth, aberoedd ardderchog, cilfachau cudd a chestyll cadarn.

Dewch i adnabod Ffordd yr Arfordir

Mae cymaint i'w weld ar hyd Ffordd yr Arfordir, mae'n anodd gwybod lle i ddechrau. I'ch rhoi ar y trywydd iawn, rydym wedi creu cyfres o deithlenni gyda thema iddynt yn dangos y gorau sydd gan Ffordd yr Arfordir i'w gynnig. O deithiau wythnos epig i deithiau am ychydig ddyddiau, bydd y teithiau hyn yn eich tywys heibio'r gorau sydd i'w gael ar hyd ein glannau.

Gweithgareddau Gwerth Chweil

Cestyll, Diwylliant a Threftadaeth

Straeon yr Arfordir

Teithiau ar y Trên yn Eryri Mynyddoedd a Môr - a Thu Hwnt

Tywod a Brechdanau

Traeth Aberdyfi Beach

Ffordd yr Arfordir yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr

Yma cawn dros 100 milltir o Ffordd yr Arfordir, sy'n ymestyn o Aberdaron (gwir 'bendraw Llŷn' sy'n hynod o Geltaidd) yn y gogledd i gyrchfan gosmopolitan fechan a chanolfan hwylio Aberdyfi, ac aber Afon Dyfi yn y de. Saif yn yr ardal a adwaenir fel Eryri Mynyddoedd a Môr yn sir Gwynedd.

Mae'n llwybr sydd yn frith o uchafbwyntiau. Dyma rai ohonynt, o'r gogledd i'r de.

Ynys Enlli sy'n gyforiog o fywyd gwyllt, yr Ynys sanctaidd ag 20,000 o Saint oddi ar arfordir Aberdaron. Plas Glyn-y-Weddw yn Llanbedrog sy'n cyfuno celfyddyd anhygoel gyda gerddi prydferth.

Mae gweddillion Castell Cricieth wedi canrifoedd o frwydro mewn lleoliad anhygoel yn edrych dros Fae Ceredigion. Yna cawn bentref hudol - os nad swreal - Portmeirion, ffantasi Eidalaidd o fythynnod lliwgar ac addurniadau pensaernïol unigryw ar lan y dŵr.

Mae Castell Harlech (Safle Treftadaeth y Byd UNESCO) yn cynnig golygfeydd eang ar draws mynyddoedd ac arfordir Eryri, yn yr un modd â Dinas Oleu, y tir cyntaf i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ei dderbyn yn 1895. Dilynwch y llwybr byr a serth o Abermaw i fyny'r pentir ysbrydoledig hwn ac fe gewch y pleser o weld golygfeydd perffaith o Fae Ceredigion ac Aber Mawddach, lle mae'r mynyddoedd yn cwrdd â'r môr.

Mae pentref prydferth Aberdyfi wrth aber afon ddeniadol arall, a luniwyd gan ddyfroedd troellog Afon Dyfi.

Wrth i chi deithio, byddwch yn siŵr o ganfod dewis gwych o lefydd i fwyta a chysgu, yn ogystal â dewis aruthrol o weithgareddau awyr agored (yn amrywio o gerdded a gwylio bywyd gwyllt i chwaraeon dŵr a beicio). Neu, os nad ydych eisiau gyrru o amgylch y wlad, gallwch adael i’r trên gymryd y straen ar reilffordd Arfordir y Cambrian ar lannau gogleddol Bae Ceredigion.

Nid dyna'r cyfan. Mae Ffordd yr Arfordir hefyd yn rhedeg yn agos i nifer o lefydd eraill sydd werth ymweld â nhw, gan gynnwys atyniadau Zip World, Parc Fforest Coed y Brenin sy'n llawn gweithgareddau, Castell eiconig Caernarfon (Safle Treftadaeth y Byd arall), pentref arfordirol Porthdinllaen, sydd ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Gymraeg yn Nant Gwrtheyrn.