Cyrraedd yma a Theithio o Gwmpas

Mae Eryri Mynyddoedd a Môr dim ond ychydig oriau i ffwrdd o'r rhan fwyaf o ganolfannau poblog y DU, gyda chysylltiadau ffordd, rheilffordd a bws ardderchog. Mae oedi yn y meysydd awyr, amserau hedfan cyn cŵn caer a'r agwedd gwasgu pawb i mewn wedi pylu teithio rhyngwladol. Nid oes pryderon tebyg yma - mae Eryri mor agos byddwch yn cyrraedd cyn i chi wybod. Ewch i wefan traffig.cymru i weld beth sy'n digwydd ar ein ffyrdd.

Trên

Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i'r cyrchfannau arfordirol poblogaidd yng Ngogledd Cymru o'r rhan fwyaf o Brydain, gyda chysylltiadau tir mawr i Rheilffordd Dyffryn Conwy sy'n rhedeg drwy Barc Cenedlaethol Eryri i  Betws y Coed ac ymlaen i Flaenau Ffestiniog. Mae gwasanaethau o Ganolbarth Lloegr drwy’r Amwythig a Machynlleth yn cysylltu gyda Rheilffordd Cambrian ar gyfer gorsafoedd i Bwllheli.

Oherwydd gwaith cynnal a chadw bydd gwasanaeth bws yn rhedeg o Abermaw i Bwllheli, ac yn stopio ym mhob gorsaf, rhwng 26 Hydref a 11 Tachwedd.

National Rail 
03457 48 49 50

Trafnidiaeth Cymru
0333 3211 202

Car

Ceir mynediad cyflym uniongyrchol o Ogledd Orllewin Lloegr ar hyd yr M56 a'r A55. Mae cysylltiadau traffordd gyda Chanolbarth Lloegr hefyd yn dda ac mae’r un ffyrdd - yr M6, M5 a'r M1 - hefyd yn rhoi Gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd i Dde Lloegr.

Môr

Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau cyson a chyflym i Gaergybi o Ddulyn a Dun Laoghaire. Ar gyfer de Eryri mae gwasanaethau fferi sy’n mynd i Abergwaun a Doc Penfro yn ddewis defnyddiol arall.

Irish Ferries
08717 300 400

Stena Line
08447 707 070

Awyr

Mae trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd llai na dwy awr.

Maes Awyr Manceinion
08712 710711

Maes Awyr Lerpwl John Lennon
08715 218484

Maes AwyrBirmingham
0871 2220072

Maes Awyr Môn
08703 669100

Maes Awyr Caernarfon
01286 830800

Llwybrau Cerdded i'r Wyddfa a Gwasanaeth Bws Sherpa

Mae cynllunio eich taith a parcio i gerdded Yr Wyddfa yn bwysig iawn. Gyda dros hanner miliwn o bobl yn ymweld â'r copa bob blwyddyn mae'r meysydd parcio'n gallu bod yn llawn mor fuan a 7 o'r gloch y bore! Mae'r llwybrau llawer distawach yn ystod yr wythnos ac yn gyfle gwych i gerdded gan bod penwythnosau a gwyliau ysgol yn brysur iawn. Mae'r cyfnod o ddiwedd Medi hyd at ddechrau Hydref yn amser gwych i gerdded mynydddoedd Eryri.

Gweler manylion isod am y cyfleodd parcio i'r llwybrau. Os ydych yn dymuno cerdded llwybrau'r Pyg neu'r Mwynwyr yna rydym yn eich annog i ddefnyddio'r Sherpa. Mae modd gweld a lawrlwytho amseroedd Sherpa'r Wyddfa wrth fynd i wefan Cyngor Gwynedd.

Cost taith sengl ar Wasanaeth Bws Sherpa’r Wyddfa yw £2 i oedolion a £1 i blant. Gellir prynu tocyn dydd am £5 sy’n eich galluogi i neidio ar ac oddi ar y Sherpa fel y mynnwch, drwy’r dydd. Mae’r gwasanaeth yn gweithredu’n aml yn ystod yr oriau brig ac mae gwasanaethau rheolaidd ar gael ar amseroedd eraill. 

Mae darparwyr tacsi Gwynedd hefyd yn cynnig gwasanaethau ar hyd teithiau poblogaidd a rhoddir enghraifft o UCHAFSWM costau y gwasanaethau hyn, isod: 

UCHAFSWM Costau Tacsi o faes parcio Nant Peris i Ben y Pass (2.9 milltir):

UCHAFSWM Costau Tacsi o faes parcio Nant Peris i Stryd Fawr Llanberis (2.6 milltir):

1 teithiwr  - £7.80
2 deithiwr - £8.50
3 teithiwr  - £9.20
4 teithiwr - £9.90
5 teithiwr - £10.60
6 teithiwr - £11.30
7 teithiwr - £12.00
8 teithiwr - £12.70

UCHAFSWM Costau Tacsi o Ben y Pass i Lanberis (5.5 milltir):

1 teithiwr - £7.80
2 deithiwr - £8.50
3 teithiwr - £9.20
4 teithiwr - £9.90
5 teithiwr - £10.60
6 teithiwr - £11.30
7 teithiwr - £12.00
8 teithiwr - £12.70

Mae partneriaeth y Sherpa eisiau i ymwelwyr fwynhau eu profiad yn yr ardal arbennig hon ac rydym yn croesawu eich adborth i’r Gwasanaeth Sherpa ac i’r gwasanaethau tacsi sydd ar gael i chi. Plis rhannwch eich profiad efo ni, fel bod modd i ni wella’r gwasanaethau sydd ar gael: 

trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru
licensing@gwynedd.llyw.cymru
parc@eryri.llyw.cymru


Archwilio Cymru

Mae'r cliw yn y teitl - un tocyn sy'n rhoi mynediad diderfyn i chi i holl brif linellau trên Cymru a bron bob gwasanaeth bws.

Ticed Crwydro

Mae tocynnau 'North Wales Rover' yn caniatáu teithio am un diwrnod ar fysiau a threnau. 

Traveline.cymru

Nod Traveline Cymru yw rhoi cymaint o wybodaeth â phosib i chi i'ch helpu i wneud eich siwrnai unrhyw bryd, unrhyw ffordd i unrhyw le. 0800 464 00 00.

Ffordd Cymru 

Teulu o dri llwybr cenedlaethol newydd yw Ffordd Cymru, sydd yn eich arwain drwy ganol calon Cymru. Mae Ffordd yr Arfordir yn dilyn glannau’r gorllewin o gwmpas Bae Ceredigion, taith 180 milltir (290km) o hyd rhwng y môr a’r mynydd. Mae Ffordd Cambria yn dilyn asgwrn cefn Cymru am 185 milltir (300km) rhwng Llandudno a Chaerdydd, drwy eangderau gwyllt a dau Barc Cenedlaethol. Mae Ffordd Gogledd Cymru yn 75 milltir (120km) o hyd, ac yn mynd heibio i nifer o gestyll cadarn cyn croesi drosodd i Ynys Môn.