Ymweld ag Eryri Mynyddoedd a Môr. Yn Ddiogel.

Eleni, yn fwy nac erioed, mae angen i ni gyd chware rôl wrth edrych ar ôl ein gilydd a’n cymunedau.

Mae pethau wedi newid...mae llawer o’n gwasanaethau, cyfleusterau, siopau, bwytai, lletyai ac atyniadau lleol yn paratoi i ailagor yn ddiogel – tra gall rai beidio ailagor eleni.

Drwy wneud y pethau bychain, gall ymwelwyr â’r ardal gael effaith fawr er mwyn cadw pawb yn ddiogel – felly gofynnwn i chi: 

Ymddwyn yn Ddiogel a Chyfrifol:

  • Mae gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, fel siopau. Does dim rhaid i bobl dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wisgo un.
  • - Cadw pellter o 2 fetr oddi wrth bobl eraill a bod yn ystyrlon ohonynt, peidio ymgynnull mewn grwpiau ac osgoi mannau cul a thyrfaoedd 
  • - Golchwch eich dwylo yn rheolaidd drwy gydol eich hymweliad
  • - Gwybod beth i’w wneud os ydych yn datblygu unrhyw symptomau Covid-19 a dilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru

Parchu ein Cymunedau a’n Hadnoddau Lleol:

  • - Gwerthfawrogi bod pryder am ledaeniad y firws yn parhau yn ein cymunedau – yn enwedig wrth i bobl ymweld 
  • - Parchu ein trefi, pentrefi, tirweddau a’n hadnoddau arbennig gan ddilyn arwyddion a chyngor i ymwelwyr
  • - Mynd â’ch ysbwriel a’ch gwastraff gyda chi

Bod yn Amyneddgar a Pharatoi o flaen llaw:

  • - Ni fydd pob atyniad, busnes a llety ar agor ac ni fydd pob gwasanaeth a chyfleuster cyhoeddus ar gael 
  • - Gwneud ymchwil cyn teithio er mwyn osgoi cael eich siomi ac ymgyfarwyddo efo Rheoliadau Llywodraeth Cymru. Cofiwch fod y rheolau yn wahanol yng Nghymru i wledydd eraill y Deyrnas Gyfunol 
  • - Ystyried ymweld yn ystod cyfnodau tawelach er mwyn cefnogi ein busnesau ac i osgoi nifer uchel o ymwelwyr yn ein cymunedau yr un pryd

Linciau Defnyddiol
Gwasanaethau Cyngor Gwynedd - meysydd parcio, toiledau, parciau,llithrfa a llawer mwy.
Llywodraeth Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Mentra'n Gall Cymru
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cadw