Eryri Mynyddoedd a Môr

Cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws yng Nghymru

Mae cyfnod atal byr wedi’i gyflwyno ar draws Cymru i helpu i ddod ag achosion o’r coronafeirws o dan reolaeth unwaith eto. Golyga hyn y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan 12:01am ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Pa gyfyngiadau sydd ar waith?

Mae 5 prif beth:

  • - rhaid i bobl aros adref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn
  • - ni chaiff pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn byw gyda nhw
  • - rhaid i fusnesau a lleoliadau penodol, gan gynnwys bariau, bwytai a’r rhan fwyaf o siopau gau
  • - caiff ysgolion uwchradd ddysgu ar-lein yn unig yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, ac eithrio ar - gyfer plant ym mlynyddoedd saith ac wyth. Caiff ysgolion cynradd a lleoliadau gofal plant aros ar agor
  • - mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol yn y lleoliadau cyhoeddus o dan do sydd ar agor (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau), gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis

Os byddwch yn torri’r cyfreithiau newydd hyn:

  • - Efallai y gofynnir ichi fynd adref neu byddwch yn cael eich danfon adref.
  • - Gallech orfod talu hysbysiad cosb benodedig o £60. Bydd hwn yn codi i £120 am yr ail drosedd,
  • - Neu gellir cymryd camau troseddol yn eich erbyn. Ar ôl eich cael yn euog bydd rhaid ichi dalu dirwy.

Hyd yn oed lle y gellir caniatáu rhywbeth, gofynnwn ichi beidio â meddwl a yw’n cael ei ganiatáu, ond yn hytrach a yw'n wirioneddol angenrheidiol a synhwyrol. Diben y cyfnod atal byr hwn yw creu ymdrech genedlaethol ar y cyd i wneud popeth o fewn ein gallu i atal lledaeniad coronafeirws, ac mae pob cyfraniad unigol yn cyfrif.

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin