Pen Llŷn

Mae Llŷn yn ddigamsyniol mewn amryw o ffyrdd. Nid oes modd i chi beidio â’i weld ar y map – y darn o dir hwnnw sy’n debyg i fraich ac yn pwyntio’n rymus at Fôr Iwerddon.  Mae ganddo hefyd hunaniaeth unigryw fel un o gadarnleoedd hanes a threftadaeth Geltaidd, y diwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg. Yna, wrth weld y lle – mae’n syfrdanol. Gwarchodir Llŷn fel ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ oherwydd grymuster ei harfordiroedd arbennig sy’n cynnwys cildraethau, pentiroedd, traethau a baeau â bywyd gwyllt cyfoethog. Maent oll yn gydgysylltiol drwy gyfrwng Llwybr Arfordir Cymru.

Aberdaron

Pen draw’r byd ar ei fwyaf delfrydol. Bu’r pentref pysgota hwn yn ddiwedd teithiau pererinion ar eu ffordd i Ynys Enlli, ac mae’n Warchodfa Natur Genedlaethol ryngwladol enwog oherwydd yr adar sydd yno. Roedd RS Thomas, y bardd enwog, yn byw mewn bwthyn o fewn tiroedd hyfryd Plas yn Rhiw, maenordy bychan sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol erbyn hyn. Byddwch yn barod i gael eich swyno gan olygfeydd arfordirol syfrdanol o bentir Mynydd Mawr. Hefyd o dan rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y mae Porth y Swnt, canolfan ddehongli newydd. Draw yn Felin Uchaf mae canolfan addysg i ymchwilio i ffordd o fyw a chydweithio creadigol mewn partneriaeth a’n gilydd a’n amgylchedd.  

Abersoch

Lleoliad glan y môr a chanolfan hwylio/chwaraeon dŵr hynod boblogaidd – a ffasiynol – gyda thraethau a harbwr cysgodol. Bywyd bistro prysur ynghyd â dewis da o lety ac atyniadau, sy’n cynnwys merlota, tripiau cwch a chanolfan grefftau.

Llanbedrog

Pentref glan môr hudolus gyda thraeth godidog a’r rhesiad o gytiau glan môr enwocaf o bosib – a’r mwyaf golygfaol, yn bendant – yng Nghymru. Cartref Oriel Plas Glyn-y-Weddw, canolfan gelfyddydau ac oriel flaenllaw. Mewn lleoliad da ar gyfer teithiau cerdded. Ceir hefyd ysgol saethu, i'r profiadol a cychwynwyr!

Llithfaen

Pentref wedi’i leoli mewn tirwedd hynod ddiddorol. Ceir Tre’r Ceiri ar fynyddoedd yr Eifl, pentref cynhanesyddol mewn cyflwr da rhyfeddol â thrigolion ynddo oddeutu 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Nant Gwrtheyrn, y Ganolfan Iaith a Threftadaeth, gerllaw.

Nefyn

Pentref glan môr poblogaidd ar yr arfordir gogleddol gyda harbwr, Amgueddfa Forwrol newydd a agorwyd yn 2014 a chilgant tywodlyd gosgeiddig sy’n arwain at brydferthwch Porthdinllaen. Mae ei gwrs golff ar y pentir yn anaddas i’r rhai gwangalon yn eich mysg – mae chwarae arno fel chwarae ar fwrdd llong awyrennau.  

Porthdinllaen

Ni all unman fod yn fwy perffaith na Phorthdinllaen. Pentrefan arfordirol lle ceir sawl ffotograff ohono, gyda thai a thafarn hen ffasiwn ar lan y dŵr a saif uwchlaw’r hanner lleuad o draeth prydferth. Mae’r pentref a’r traeth dan berchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – cewch fynediad ar droed yn unig. 

Pwllheli

Mae gan ‘brifddinas’ Llŷn sawl rôl – mae’n gyrchfan glan môr baner las ag iddi draeth coeth, ac yn dref farchnad brysur ag orielau celf a chanolfan hwylio a chwaraeon dŵr hynod boblogaidd gydag un o’r marinâu modern gorau yn y DU. Rhydd Hafan Pwllheli fynediad i ddyfroedd hwylio deniadol Bae Ceredigion a Môr Iwerddon. Cewch weld y bywyd gwyllt – morloi, adar y môr a dolffiniaid – ar fordeithiau arfordirol. Canolfan hamdden ragorol i gadw’r plant yn ddiwyd ynghyd â Pharc Glasfryn sy’n llawn gweithgareddau. Mae tŷ canoloesol Penarth Fawr gerllaw.