Llwybrau Cerdded Crwydrau'r Cambrian

Cyfres o daflenni yw Crwydrau'r Cambrian sy'n hyrwyddo llwybrau hunan dywysedig linellol rhwng gorsafoedd rheilffyrdd ar rhwydwaith y Lein Cambrian. Wedi eu datblygu i hyrwyddo llwybrau yn Eryri ac ar hyd arfordir y Cambrian sy'n hawdd eu cyrraedd heb gar, maent wir yn manteisio i'r eithaf ar y golygfeydd arbennig a bywyd gwyllt amrywiol sydd gan y rhan yma o'r byd i'w gynnig.

Pethau i'w cofio:

  • Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas. 
  • Ewch a dillad sbar - gall y tywydd yn y Canolbarth newid yn gyflym!
  • Ewch a digon o fwyd a dŵr.
  • Dywedwch wrth rhywun lle rydych yn mynd ac ar hyd pa lwybr, a phryd rydych yn disgwyl dychwelyd.
  • Peidiwch a dibynnu ar ffôn symudol oherwydd mewn llawer o fannau yn y Canolbarth mae'r signal yn wael neu does dim signal o gwbl.
  • Ufuddhewch i'r Cod Cefn Gwlad bob amser a pheidiwch â gadael dim byd ond olion traed!

Llwyngwril - Abermaw

Pellter: 6.5 milltir
Math: Cymedrol
Amser: 2 – 4 awr
Tir: Traciau fferm gyda rhai cwympfeydd serth trwy goedwig. Cadwch gŵn ar dennyn bob amser.

Mae’r llwybr yn cychwyn ym mhentref pictiwrésg Llwyngwril sydd â’r afon Gwril a’i ddyfroedd ewynnog yn ymdreiglo drwy ei chanol. Mae’r llwybr yn dilyn ôl heol a farciwyd gan meini hirion cynhanesyddol sy’n cynnig golygfeydd dramatig dros Aber Mawddach. Disgynnwch drwy goedwig a dychwelyd i lefel y môr ym Morfa Mawddach cyn croesi un o adeiladwaithau mwyaf adnabyddus Canolbarth Cymru sef Pont Abermaw.  

Bywyd Gwyllt: Adar yn cynnwys y Frân Goesgoch, Telor Y Coed, Tingoch Gwybedog, Hwyad Fraith, Gylfinir, Pioden Fôr, Pibydd Y Mawn, Wennol Y Môr, Gwylan, Hwyaden  Ddanheddog Fronrudd. Ystod eang o fflora gan gynnwys ffwngau a ffawna megis y Dolffin Trwynbwl.

Llanaber - Abermaw

Pellter: 3.25 milltir
Math: Cymedrol
Amser: 1.5 - 3awr
Tir: Tirwedd: Yn bennaf ar hyd traciau glaswelltog amlwg - er y gall rhai ardaloedd ddod yn gorsiog yn ystod cyfnodau hir o dywydd gwlyb. Mae'r llwybr yn cynnwys codiad cyson o lefel y môr yn Llanaber i 950 troedfedd uwchben lefel y môr gyda chodiad serth i Abermaw.

Mae'r daith gynhyrfiol hon yn dechrau ac yn gorffen mewn gorsafoedd rheilffordd ger dwy eglwys wahanol iawn: yr Eglwys Sant Bodfan o’r 13eg ganrif yn Llanaber, ac Eglwys drawiadol Sant John o'r 19eg ganrif yn edrych dros Abermaw. Ar hyd y daith, mae'r waliau cerrig sych a adeiladwyd yn dda yn amgylchynu'r caeau yn nodwedd nodedig a thrawiadol o effaith dyn ar dirwedd Sir Feirionnydd. Mae'r llwybr hefyd yn pasio nifer o atgofion o’r gorffennol diwydiannol yr ardal, gan gynnwys ffwrnais, pentyrrau gwastraff a barics gweithwyr (neu hostel): pob tystiolaeth o weithfeydd mwyngloddiau manganîs y 19eg Ganrif. Roedd un o'r mwyngloddiau, a elwir yn Hafoty, yn weithredol o 1885 i 1894 ac yn cyflogi hyd at 52 o ddynion a dynnodd dros 12,000 tunnell o fwyn. Roedd Bwlch y Llan yn lleoliad trychineb ym mis Rhagfyr 1943 pan hedfan awyren filwrol Avro Anson i mewn i'r bryn mewn cwmwl isel, gan ladd pob un o'r pedwar aelod o'r criw. Roedd yr awyren ar ymarfer mordwyo arferol ac roedd yn dychwelyd i'w ganolfan yn RAF Llandwrog gerllaw.. 

Aberdyfi - Tywyn 

Pellter: 10 millltir
Math: Heriol
Amser: 4-7 awr
Tirwedd:  Rhai llethrau serth sy’n codi oddeutu 1700 troedfedd ar lonydd a llwybrau gwledig, bryniau agored a thir ffarm. Cadwch gŵn ar dennyn bob amser. Mae rhai darnau o’r daith yn gallu bod yn wlyb dan droed

Cychwynnir y llwybr yn Aberdyfi; tref sy’n brolio gerddi hardd, tai teras lliwiau pastel a hanes morwrol cryf, a chartref i’r ganolfan ‘outward bound’ cyntaf, a agorwyd yn 1941! Yn ôl y chwedl leol, yma wnaeth Seithennyn; gwarchodwr yr argae, feddwi a gadael giât yr argae yn agored, gan foddi Cantre’r Gwaelod, gwneud Aberdyfi yn dref lan môr, ac ysbrydoli’r gân werin Gymraeg am glychau suddedig Aberdyfi. Mae’r daith hon yn cynnig golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion, yr Afon Dyfi a bryniau a mynyddoedd o amgylch Cader Idris. Mae’n daith sydd â theimlad gwyllt iddi, yn enwedig ger bron Bryn Dinas. Byddwch yn dychwelyd i wareiddiad yn Nhywyn - yn ôl pob son mae’r maen hir yng Nghroes Faen yn gwarchod preswylwyr y dref oddi wrth ddraig ddychrynllyd!

Cricieth - Porthmadog 

Pellter: 8 milltir
Math: cynhedrol
Amser: 3 - 5 awr
Tirwedd: Ar hyd glan y môr, llwybrau estyllod, grisiau serth i lwybr ar y graig. Llwybrau mewn caeau a thraciau hynafol Cadwch gwn ar dennyn bob amser.

Mae'r trywydd lan môr ffres yma yn cychwyn yng nghyrchfan prydferth Criccieth. Yn ennillydd cyson mren cystadlaethau 'Mewn Blodeuyn' gyda'r orsaf yn un elfen o hyn, efallai y byddwch am dreilio peth o'r amser cyn dechrau'r daith yn cael cip olwg o amgylch Criccieth a'i Chastell. Mae'r trywydd yn dilyn glan y môr ar hyd llwybr bordiau atyniadol. Gan edrych tua'r  tir gweler mynydd 'Moel Y Gest' sy'n edrych fel siap llew. Byddwch yn mynd heibio iardiau cychau cyn cyrraedd Porthmadog sy'n fecca i rai sy'n diddori mewn theilffyrdd gan ei fod yn gartref i Reilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Eryri yn ogystal â bod yn orsaf bwysig ar rheilffordd brydferth Arfordir y Cambrian.
Bywyd Gwyllt: Mae'r trywydd yn pasio drwy Gwarchodfa Natur 'Greenacres'. Flora gan gynnwys Clust y Gath, Ysgol Fair, Pwrs Y Bugail, Basged Bysgota, Grug a Llus. Ffawna gan gynnwys Madfall Gyffredin, Ieir Bach Yr Haf megis Y Gwibiwr mawr, Gwyn Blaen Oren a Gwrmyn Y Ddol. Adar megis Tinwen y Graig a Chnocell y Coes.

Dolgellau - Abermaw

Pellter: 9.25 milltir
Math: Hawdd
Amser: 4 - 6 awr
Tirwedd: Llwybr ar y cyfryw sy’n wastad ac ar hyd arwyneb sydd wedi ei gywasgu er mae angen bod yn ofalus tra’n croesi dwy bont gul. Mae arwyddion da ar y Llwybr sy’n hawdd i’w ddilyn.

Mae hon yn ‘daith rhwng dwy dre’ gyda’i bod yn cysylltu tref farchnad Dolgellau sydd wedi ei lleoli wrth draed Cadair Idris yn Ne Eryri gydag Abermaw, cyrchfan glan môr bywiog – ‘Brenhines Arfordir y Cambrian’! Mae’r llwybr troellog trawiadol yma yn dilyn hen drywydd llinell rheilffordd Rhiwabon i Morfa Mawddach (Cyffordd Abermaw gynt) a gaewyd ym 1965 yn dilyn bron canrif o wasanaeth. Mae Parc Awdurdod Cenedlaethol Eryri erbyn hyn yn berchen ac yn rheoli’r Llwybr sydd yn boblogaidd gydol y flwyddyn gyda phobl lleol ac ymwelwyr. Yn ôl dywediad enwog y siwrne rhwng Abermaw a Dolgellau yw’r ail orau yn y byd gyda’r gorau’n bod y daith yn y cyfeiriad arall! Mae Crwydr y TrawsCambrian yma yn rhoi cyfle gwych i brofi’r ddamcaniaeth hon! 

Dyffryn Ardurdwy - Talybont 

Pellter: 3.75 milltir
Math: Hawdd
Amser: 1.5 - 3 awr

Ewch i mewn i Oes y Cerrig i rai o'r beddrodau cynharaf a godwyd ar yr ynysoedd hyn. Yn dyddio o tua 4000 CC mae gan y garnedd yn Nyffryn Ardudwy ddwy siambr claddu ar wahân. Mae'r llwybr yn cynnwys llwybr a adeiladwyd gan y llinach bwerus Vaughan, (a oedd yn allweddol wrth osod Henry Tudur ar yr orsedd yn 1485), i gysylltu eu plasty teuluol, Cors-y-gedol (Yr Orsaf Lletygarwch), gyda'r capel teulu. Adeiladwyd y plasty presennol y gellir ei weld o'r daith gerdded yn 1576. Gerllaw, mae siambr gladdu Cors-y-gedol yn sefyll yng nghanol caeau ac aneddiadau hynafol yn agos at bwynt uchaf a chanolbwynt y daith sy'n rhoi golygfeydd godidog o Aberteifi Bae. O'r fan hon, mae'r disgresiwn i lawr i Dalybont trwy ddyffryn coediog hudolus ac afon Ysgethin.